Algemene Voorwaarden (tijdelijke versie) – Studio NousNous


 

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de relatie tussen (a) Studio NousNous, een bedrijf geregistreerd in overeenstemming met Nederlands recht, gevestigd te Zilveren Medaillepad 8, 1361 CJ, Almere, onder het KvK-nummer 76411494 (hierna genoemd Studio NousNous, wij, of ons) en (b) ieder die een Dienst van Studio NousNous afneemt (“Klant”).

 

 

 1. Tijdsbestek. Eventueel vermelde data zijn streefdata en de Klant kan hier geen rechten aan ontlenen.
 2. Aanpassingen. Eventuele aanpassingen of toevoegingen mogen worden doorberekend op de offerte.
 3. Betalingen. Bedragen op de offerte zijn in euro’s en worden weergegeven zowel inclusief als exclusief BTW. De Klant dient 50% van het op de offerte overeengekomen bedrag vooraf te voldoen bij opdrachtverlening en / of start van de werkzaamheden. De overige 50% dient te worden voldaan wanneer de werkzaamheden zoals overeengekomen op de offerte tussen de Klant en Studio NousNous zijn voltooid. Indien de Klant niet aan een bepaalverplichting voldoet en de Klant in gebreke blijft na aanmaning van Studio NousNous, dan zal Studio NousNous tot invordering overgaan. Wanneer Klant in verzuim blijft, is hij naast de hoofdsom tevens wettelijke (handels)rente, (buiten)gerechtelijke (incasso)kosten en mogelijk overige schade verschuldigd aan Studio NousNous. Wij rekenen €  0,42 / km aan reiskosten voor ieder bezoek. Ten behoeve van te maken reiskosten wordt geen reistijd in rekening gebracht. Het uitvoeren van constructieberekeningen en het maken van constructietekeningen zijn niet in deze offerte opgenomen. Kosten voor overige adviseur(s) zijn niet in deze offerte opgenomen. Studio NousNous is niet verantwoordelijk voor afwijkingen in aangeleverde tekeningen. Indien aangeleverde tekeningen in het werk gecontroleerd moeten worden en blijkt dat aangeleverde tekeningen moeten worden aangepast zal dit in overleg met de opdrachtgever plaats vinden op basis van een vergoeding van de hiertoe gemaakte uren. 
 4. Meerwerk. Alle werkzaamheden, onderzoeken en overleg, voor zover niet beschreven in deze offerte, die voor de voortgang van het planproces noodzakelijk blijken, zullen na overleg en goedkeuring van de opdrachtgever als meerwerk in rekening worden gebracht op basis van bestede tijd en tegen de genoemde uurtarieven. (tarieven zijn exclusief BTW, reprokosten en reiskosten). Alle werkzaamheden, onderzoeken en overleg, voor zover niet beschreven in deze offerte, die voor de voortgang van het planproces noodzakelijk blijken, zullen na overleg en goedkeuring van de opdrachtgever als meerwerk in rekening worden gebracht op basis van bestede tijd en tegen de genoemde uurtarieven. Alle kosten ten behoeve van de externe adviseur(s) of overige werkzaamheden in de breedste zin van het woord, zijn niet in deze offerte opgenomen.
 5. Termijn. Wij kunnen deze offerte alleen gestand doen indien er geen vertragingen in het planproces optreden. Vertraging van het planproces kan leiden tot een verhoging van het honorarium. Wij zullen, indien dit feit zich voordoet, hierover in overleg treden met de opdrachtgever of waarnemend opdrachtgever en gezamenlijk de financiële consequenties hiervan vaststellen.
 6. Oplevering. De eindpresentatie is een digitaal .pdf bestand verstuurd via e-mail. Geprinte exemplaren en eventuele reproductiekosten t.b.v. derden zullen tegen werkelijk gemaakte kosten worden doorberekend.
 7. Herroeping. Het Europese recht op herroeping tijdens een cooling-off period van veertien (14) dagen is uitgesloten aangezien de diensten volledig worden aangeboden als maatwerk.
 8. Intellectueel eigendom. Studio NousNous behoudt alle bevoegdheden die haar toekomen met betrekking tot de intellectuele eigendom op de door haar vervaardigde werken, inclusief, maar niet gelimiteerd tot, merkrechten, auteursrechten en modelrechten. Gemaakte werken mogen niet worden vermenigvuldigd, gereproduceerd, of gewijzigd zonder schriftelijke toestemming. Studio NousNous is - ook na beëindiging of voltooiing van de overeenkomst - gerechtigd de werken van de Klant waarop intellectuele eigendomsrechten rusten, te gebruiken voor promotie- en/of publiciteitsdoeleinden. Studio NousNous heeft het recht om op alle door Studio NousNous gemaakte of bedachte werken haar naam te vermelden of te laten vermelden bij publiciteit.
 9. Vrijwaring. Partijen vrijwaren elkaar voor alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade veroorzaakt door de vrijwarende Partij. Partijen zijn beide aansprakelijk voor uitsluitend directe schade aan de andere Partij indien deze schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
 10. Vroegtijdige beëindiging. Indien Studio NousNous, om welke reden dan ook, de werkzaamheden vroegtijdig moet stoppen, zal Studio NousNous een deel van de vooruitbetaling restitueren. Restitutie zal plaatsvinden evenredig met de tot dan toe geleverde diensten, aan de hand van de verschillende fases uiteengezet op de offerte (e.g. Briefing, SO, VO en DO). De Klant dient elke afgeronde fase in elk geval te betalen, evenals eventuele onkosten gemaakt door Studio NousNous.
 11. Opzegging door Klant. De Klant kan de overeenkomst tot werkzaamheden alleen opzeggen als er sprake is van een aantoonbare tekortkoming zijdens Studio NousNous.
 12. Geldigheid. De Klant erkent dat deze Algemene Voorwaarden een tijdelijke versie zijn en dat op toekomstige overeenkomsten eventueel andere voorwaarden van toepassing zijn.
 13. Toepasselijk recht. Op de rechtsverhouding tussen Studio NousNous en Klant is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.