Algemene Voorwaarden (tijdelijke versie) – Studio NousNous

 

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de relatie (a) Studio NousNous, een bedrijf geregistreerd in samen met Nederlands recht, gevestigd te Zilveren Medaillepad 8, 1361 CJ, Almere, onder het KvK-nummer 76411494 en hierna genoemd Studio NousNous, wij, of ons, en (b) ieder die een Dienst van Studio NousNous afname (“Klant").

 

 

  1. Tijdsbestek. Bedoelde gegevens zijn streefdata en de Klant kan hier geen rechten aan ontlenen.
  2. Ontwikkelde mogelijke toevoegingen kunnen worden doorgerekend op de offerte.
  3. Bedragen op de offerte zijn in euro’s en weergegeven zowel inclusief als exclusief BTW. De Klant vooraf 50% van het bedrag vooraf te voldoen. De overige 50% dient te worden voldaan wanneer de werkzaamheden zijn voltooid. Indien de Klant aan gebreke blijft na aanmaning van Studio NousNous, dan zal Studio NousNous tot invordering overgaan. Wanneer Klant in hoofd blijft, is hij naast de wettelijke (handels)rente, (buiten)gerechtelijke (incasso)kosten en mogelijk overige schade verschuldigd aan Studio NousNous.
  4. Het Europese recht op herroeping tijdens een afkoelingsperiode van veertien (14) dagen is voorzien van de diensten volledig worden aangeboden als maatwerk.
  5. Intellectueel eigendom. Studio NousNous alle bevoegdheden die haar toekomen met betrekking tot de intellectuele eigendom op de door haar vervaardigde werken, inclusief, maar niet gelimiteerd tot, merkrechten, auteursrechten en modelrechten. Gemaakte werken niet worden vermenigvuldigd, gereproduceerd, of gewijzigd zonder schriftelijke toestemming. Studio NousNous is - ook na uitvoering van de overeenkomst - goedgekeurd de werken van de Klant intellectuele eigendomsrechten rusten, te gebruiken voor promotie- en/of publiciteitsdoeleinden. Studio Nous heeft het recht om op door Studio NousNous gemaakt van bedachte werken haar naam te vermelden van te laten vermelden bij publiciteit.
  6. Vrijwaring. Partijen vrijwaren elkaar voor alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade veroorzaakt door de vrijwarende Partij. Partijen zijn aansprakelijk voor uitsluitend directe schade aan de andere partij indien deze schade is ontstaan ​​door opzet van bewuste roekeloosheid.
  7. Vroegtijdige uitgezonden. Indien Studio NousNous, om welke reden dan ook, de werkzaamheden begonnen moet stoppen, zal Studio Nous een deel van de vooruitbetaling restitueren evenredig met de tot dan toe geleverde diensten.
  8. Opzegging door Klant. De Klant kan de overeenkomst tot werkzaamheden alleen opzeggen als er sprake is van een aantoonbare problemen met Studio NousNous.
  9. Geldigheid. De Klant weet dat deze Algemene Voorwaarden een tijdelijke versie zijn en dat op toekomstige overeenkomsten andere voorwaarden van toepassing zijn
  10. Toepasselijk recht. Op de rechtsverhouding tussen Studio NousNous en Klant is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.