Algemene Voorwaarden

Studio NousNous te Almere, is de gebruiker van deze Algemene Voorwaarden; ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 76411494. 
Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die bij Studio NousNous een pakket online aanschaft, maatwerk project afneemt. De Opdracht.

1) De e.Design service is alleen een 'idee' - als de klant het eindproduct niet leuk vindt, kunnen er geen restituties worden uitgegeven. Er kunnen echter aspecten van het ontwerp en verdere ideeën worden besproken, maar dit kan extra kosten met zich meebrengen. Deze worden door de klant goedgekeurd voordat verdere werkzaamheden worden uitgevoerd. Voor alle e.Design ontwerpdiensten is restitutie niet mogelijk.

2) Zodra het defintieve laatste e.Design pakket naar de klant is verzonden, wordt de overeenkomst tussen Studio NousNous en de klant beëindigd. Het is geheel aan de klant om het idee en de product suggesties te gebruiken.

3) Studio NousNous  kan niet verantwoordelijk worden gehouden als de producten van winkeliers/leveranciers plotseling niet op voorraad zijn. Alle product aanbevelingen worden gecontroleerd voordat de shopping lijst wordt verzonden en producten worden niet aanbevolen als ze op dat moment niet beschikbaar zijn.

4) Het is buiten de macht van Studio NousNous als de prijzen van producten zijn gewijzigd nadat de shopping lijst is uitgegeven. Wederom zullen de prijzen van tevoren worden gecontroleerd.

5) Producten zoeken, aanbevelen is beperkt tot Nederland.

6) De afbeeldingen en beschrijvingen van de website van de verkoper/winkelier/leverancier zijn niet altijd volledig juist. Dit kan betekenen dat de werkelijke kleur kan afwijken van de afbeelding of dat er onvolledige/ onjuiste informatie in de productexemplaar staat. De gebruikte producten zijn slechts aanbevelingen en het is niet de verantwoordelijkheid van Studio NousNous als de gegevens van de verkoper/winkelier/leverancier zijn gewijzigd of onjuist zijn.

7) In het geval dat u een ruimte heeft die een combinatie is van een kamer (dat wil zeggen, een woonkamer / eetkamer combinatie), zal de betaling voor twee kamers zijn. 

8) Eén pakket/ontwerpvragenlijst moet per kamer / functiegebied worden ingevuld.

9) Ongebouwde ruimtes kunnen niet worden gebruikt en behandeld.

10) Ontwerpwerkzaamheden beginnen pas na betaling van vergoedingen en ontvangen van de ontwerpvragenlijst. Als er wijzigingen zijn aangebracht door de klant nadat het ontwerp is begonnen, wordt extra tijd en kosten in rekening gebracht. Klant zal hiervan op de hoogte worden gesteld.

11) Termijnen die worden afgesproken voor uitvoering van de e.Design services zijn indicatief tenzij anders overeengekomen.

12) Aan de hand van het gekozen pakket zijn 1 á 2 revisies opgenomen in het e.Design pakket. 

13) De klant gaat ermee akkoord dat alle correspondentie zal plaatsvinden via online e-mail communicatie. 

14) Onbeperkte vervolgvragen (per e-mail) zijn opgenomen in elk e.Design pakket gedurende een periode van 7 werkdagen vanaf de datum waarop het laatste herziene e.Design pakket is afgeleverd. De vervolgvraagperiode kan met 7 werkdagen worden uitgebreid tegen een meerprijs van € 150,00.

15) Als u een bestelling hebt geplaatst maar deze vervolgens wilt annuleren, moet u Studio NousNous dit binnen 3 dagen nadat de betaling is gedaan, per e-mail laten weten. Het bedrag wordt dan binnen 7 dagen teruggestort.

16) Als u een bestelling hebt geplaatst maar deze vervolgens wilt wijzigen, moet u Studio NousNous dit binnen 3 dagen na betaling laten weten. Na deze datum kunnen wijzigingen niet worden gegarandeerd omdat het werk aan uw ontwerp idee mogelijk is begonnen, maar waar mogelijk worden wijzigingen aangebracht.

17) e.Design is alleen een virtuele ontwerp dienst. Aanbevelingen zijn louter suggesties. Als de bouw is gepland, wordt u geadviseerd om te overleggen en afzonderlijk een contract met een erkende aannemer af te sluiten. Alle weergaven en plattegronden van Studio NousNous zijn conceptueel van aard en zijn bedoeld om de ontwerp intentie uiteen te zetten; ze mogen niet worden gebruikt voor architecturale of technische doeleinden.

18) Studio NousNous kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de middelen, methoden of procedures van constructie, fabricage, levering, installatie, montage of veiligheidsmaatregelen in verband met de uitvoering van het e.Design pakket; voor het handelen of nalaten van een aannemer, onderaannemer, leverancier of andere persoon die werkzaamheden verricht met betrekking tot het e.Design pakket; of enige tekortkoming van hen om eventuele planningen of voltooiingsdatums te halen.

19) Studio NousNous is niet verantwoordelijk voor iets met betrekking tot bestellingen van klanten bij leveranciers, klein- en detailhandelaren.

20) Studio NousNous draagt geen aansprakelijkheid voor schade doordat zij is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens of informatie die in het belang van een deugdelijke uitvoering van het project. Dit geldt ook voor informatie die niet tijdig, juist of volledig verstrekt is aan Studio NousNous.

21) Houd er rekening mee dat de meeste winkels monsters (meestal gratis) van behang, stoffen, vloeren en verven aanbieden. Op deze manier kunt u controleren of u tevreden bent met de stijl, kleur en kwaliteit als u overweegt aan te schaffen.

22) Het klantenbudget mag niet de kosten omvatten van het benodigde werk, dwz. tapijtmontage, decoreren etc.

23) De Studio NousNous e.Design service heeft momenteel geen werk voor badkamers en keukens.

24) Studio NousNous kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het regelen van reparaties, vervanging of vrachtvorderingen voor aankopen gemaakt in samenloop met aanbevelingen vanuit het e.Design pakket.

25) Studio NousNous kan niet instaan voor de prijzen of beschikbaarheid -op lange termijn- van goederen die worden vermeld in de shoppinglijst van een klant.

26) Door de e.Design service aan te schaffen, gaat u ermee akkoord dat deze uitsluitend voor privé- of huiselijk gebruik wordt gebruikt en niet voor wederverkoop.

27) Moet 18 jaar of ouder zijn om deze service te gebruiken, tenzij u een overeenkomst hebt en onder toezicht staat van een ouder / voogd.

28) Studio NousNous behoudt zich het recht voor om een overeenkomst met u te beëindigen als u niet op tijd betaalt of als u één van de Algemene Voorwaarden overtreedt.

29) Studio NousNous behoudt zich het recht voor om bestellingen te annuleren en de klant terug te betalen, indien nodig.

30) Studio NousNous behoudt zich het recht voor om uw Design Board en / of ander projectmateriaal te gebruiken in websites, blogs of andere marketingdoeleinden. 

31) Op alle door Studio NousNous beschikbaar gestelde content, waaronder interieurontwerpen en onderdelen daarvan en middels de Website of anderszins beschikbaar gestelde content, alsmede op de naam en het logo van Studio NousNous en de door Studio NousNous gehanteerde werkwijzen en gebruikte middelen, rust het intellectuele eigendomsrecht van, Studio NousNous dan wel haar licentiegevers. Het is de klant verboden deze materialen, werkwijzen en middelen te (doen) kopiëren, te (doen) reproduceren, te (doen) delen met derden en te (doen) openbaren.

32) U stemt ermee in dat de persoonlijke informatie die u geeft waar is, dat het account dat u betaalt (Ideal / debit / credit) van uzelf is en dat er voldoende geld is om de kosten van de service te dekken. Iedereen die wordt betrapt op het gebruik van valse informatie zal worden vervolgd.

33) Uw persoonlijke gegevens worden niet doorgegeven aan een derde partij zonder uw toestemming.

34) Studio NousNous doet haar uiterste best de opdracht zo goed mogelijk uit te voeren. Studio NousNous kan niet aansprakelijk zijn voor een tegenvallend resultaat als het door haar gegeven advies of ontwerp dat voortvloeit uit de opdracht. Ook in dat geval dient het overeengekomen vergoeding te worden betaald. Wanneer u besluit het advies, concept, ontwerp of e.Design service om welke reden dan ook- niet uit te voeren dient de afgesproken vergoeding volledig voldaan te worden.

35) Studio NousNous heeft voor de uitvoering van de opdracht e.Design pakketen of Customized (maatwerk pakket) recht op een vergoeding. Dit kan bestaan uit een vergoeding per uur of een vastgesteld bedrag. Partijen maken afspraken over de vergoeding van gemaakte bijkomende kosten zoals reiskosten en printkosten. Betaling van een pakket wordt online meteen op de website afgerekend, bij maatwerk (customized pakket inhuren op uur-tarief) dient de factuur binnen 14 dagen na factuurdatum te worden betaald.

36) Studio NousNous mag van Klant verlangen dat hij een voorschot voldoet voordat Studio NousNous begint aan de uitvoering van de opdracht. Dit voorschot bestaat over het algemeen uit 25% van het honorarium. Studio NousNous mag na afronding van onderdelen van een opdracht een factuur sturen. De hoogte van het bedrag wordt overlegd met de Klant.

37) Het is aan de Klant om Studio NousNous te voorzien van alle benodigde materialen en informatie die nodig is om de opdracht goed uit te kunnen voeren. Indien Studio NousNous extra werkzaamheden moet uitvoeren omdat Klant heeft nagelaten de benodigde informatie/ materialen ter beschikking te stellen, dan zal Studio NousNous de bijkomende werkzaamheden apart in rekening brengen volgens de gebruikelijke tarieven.

38) Aan tekeningen gemaakt door Studio NousNous kunnen geen rechten ontleend worden. Studio NousNous is geen architect of bouwkundige. U dient voor uitvoering van (ruimtelijke) werkzaamheden de maten te controleren en/of een gespecialiseerde vakman te betrekken die de technische detaillering verzorgt.

39) Alle uit de opdracht voortkomende intellectuele eigendomsrechten (o.a. merkrechten, auteursrechten en modelrechten) komen toe aan Studio NousNous. De Klant verkrijgt een gebruiksrecht. Klant zal het advies, concept, ontwerp of presentatie niet verveelvoudigen of openbaar maken zonder de toestemming van Studio NousNous, tenzij partijen anders overeenkomen.

40) Studio NousNous heeft de vrijheid om het advies, concept, ontwerp of presentatie te gebruiken voor publiciteit, promotie en acquisitie, waaronder onder meer ook begrepen wedstrijden en tentoonstellingen. Studio NousNous heeft te allen tijde het recht om op of bij publiciteit van het advies, concept, ontwerp of presentatie haar naam te vermelden.

41) Akkoord geven via de mail op de offerte geldt als een akkoord op de Opdracht. U gaat dan ook akkoord met de Algemene Voorwaarden van Studio NousNous. Afwijkende afspraken gelden pas wanneer deze schriftelijk door Studio NousNous zijn bevestigd.

42) Op de overeenkomst tussen partijen is Nederlands Recht van toepassing.